• CWR Plant

    Impianti CWR

    Riciklimi i impiantit të plotë të riciklimit të mbetjeve të prishjes Riciklimi i mbetjeve të riciklimit të mbetjeve, kryesisht për ndërtime urbane, blloqet e betonit të armuar, betoni i thjeshtë, blloqet me tulla dhe tjegulla, druri dhe materiale të tjera të prodhuara nga prishja e shtëpive janë thyer, renditur, skanuar, beton dhe blloku i tullave bëhet agregat dhe rërë, për të bërë tulla betoni ose pa pjekje, plastika, druri, hekuri zgjidhen për riciklim, realizojnë mbeturinat në burimet e disponueshme ... ...